Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

Sürekli değişen ve küreselleşme ile gittikçe daha karmaşık hale gelen ekonomi ve iş dünyasında, işletmelerin ulusal ve uluslararası düzenleyici kanunlar, işlemlerdeki değişiklikler, vergi kanunlarındaki istisna ve muafiyete ilişkin düzenlemeler, sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğu ve tutarlılığı gibi unsurları takip etmeleri gerekmektedir. Deneyimlerimiz bize müşterilerimizin yasal olarak hazırlamak zorunda oldukları finansal bilgi ve belgeleri hazırlarken hissettikleri en büyük eksikliğin her aşamada yönlendirici rehberlik olduğunu göstermiştir. Bu rehberliğin, kurumların ihtiyaçlarını ve önceliklerini iyi anlayan, kurumları ilgilendiren tüm yasa ve yükümlülükler hakkında güncel ve detaylı bilgi sahibi, alanlarında uzman profesyoneller tarafından verilmesi gerekmektedir.

Ortaklarının tamamı Yeminli Mali Müşavir olan REHBER Consulting, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında belirlenen konularda hizmet sunmaktadır. Yeminli Mali Müşavirlik hizmetlerimizin amacı müşterilerimize, sahip ve ortaklarına, alacaklılar ile kredi kuruluşlarına, devletin ekonomik ve idari birimleri ile vergi idaresine mali tablolarda yer alan kayıtların gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olduğunu dair güvence vermektir. Bunun yanı sıra müşterilerimizin ilgili mevzuat yönünden taleplerini karşılamada çabukluğu sağlayarak, hak ve yararlarını korumayı da hedefliyoruz. Doğru rehberliğin yönlendirici misyonuna olan inancımız ile yalnızca müşterilerimizin mali kayıt, işlem ve tablolarındaki mevzuata uygun olmayan hususların düzeltilmesi değil, aynı zamanda karşı karşıya oldukları risklerin etkin ve verimli bir iç kontrol sistemi ile bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Güçlü ve iyi düzenlenmiş bir finansal yapının uzun vadeli başarı elde edebilmek için vazgeçilmez olduğuna inandığımızdan, sunduğumuz tüm yeminli mali müşavirlik hizmetlerine ek olarak müşterilerimizin mali sistem ve süreçleri üzerinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları da yürütüyoruz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetler aşağıdaki gibidir:

 • Yıllık Gelir ve Kurumlar Vergisi beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimlerin tasdik işlemleri ile Tam Tasdik Raporunun hazırlanması
 • KDV iade ve mahsup işlemleri tasdik * KDV istisnası tasdik raporları tanzimi * Vergi denetim ve revizyon
 • Vergiden istisna edilmiş gelirlerin tefrik ve tasdiki
 • Yeniden değerleme tasdik işlemleri
 • Değer Artış Fonunun sermayeye ilavesi işlemleri * Yatırım indirimi tespit ve tasdiki
 • Dernek, tesis, vakıf muafiyet ve istisna tasdiki işlemleri
 • Mükellef ihtiyaçları doğrultusunda özel amaçlı raporlar
 • Diğer teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler ile ilgili işlemler
 • Zorunlu finansal tabloların hazırlanması ve sağlıklı bir finansal iç kontrol sistemi oluşturulmasına yönelik destek hizmetleri
 • Düzenleyici kanun ve uygulamalar hakkında rehberlik
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi
 • Stopaj iadesi ile Kurumlar Vergisi bağışıklıkları tasdiki
 • Dahilde işleme belgesi tespit ve değerlendirme raporları
 • Randıman değerlendirmesine yönelik rapor ve hizmetler
 • Sermaye artışının tespiti raporları
 • Yeminli Mali Müşavirlik mevzuatı çerçevesinde yapılan diğer tam tasdik hizmetler