Kurumsal Finans ve Mali Danışmanlık

Hizmetleri Küreselleşme ve şiddetli rekabet ortamı firmaları, stratejik ortaklık arayışlarına, sermaye yapılarını güçlendirmeye, sağlıklı bir şekilde büyümeye ve projeleri için uygun finansman kaynakları bulmaya yöneltmektedir. Şirketlerin bu faaliyetleri gerçekleştirirken işlem maliyetlerini minimize etmeleri ve gelecekteki karlılıklarını maksimum seviyeye getirmeleri gerekmektedir. Bunu başarmak ancak mükemmel planlama ve hatasız bir uygulama ile mümkün olabilir. Bu işlemler sırasında bütün düzenleyici ve vergisel yükümlülükler, stratejik unsurlar ve firma mali yapısının dengesi göz önüne alınmalıdır.

Günümüz iş dünyası, firmaların kurumsal yapılarını güçlendirirken, faaliyet gösterdikleri her alanda ve faaliyette bulunmayı planladıkları tüm yeni iş kollarında yenilikçi ve dinamik olmalarını, sağlam bir mali yapı ile hareket etmelerini gerektirmektedir. Özellikle de iş geliştirme ve kurumsal finans faaliyetleri, kısa dönemde kurumsal performansı, uzun dönemde ise firma sürekliliğini sağlayan en önemli unsurlar olmaktadırlar. Birbirleri ile karşılıklı etkileşim içinde olan yönetsel ve mali stratejiler ve bunlara bağlı planlama süreçleri birbirlerini tamamlayan, eşgüdüm içinde sürdürülmesi gereken faaliyetlerdir ve birbirlerinden bağımsız düşünülmemelidirler. Bu bağlamda kurumsal ihtiyaçları anlayan, kurumun hedef ve amaçlarını kavramış, mali yapısını farklı bir perspektiften değerlendiren, maliyet odaklı düşünebilen, kurumsal finans ve mali danışmanlık alanında tecrübeli ve uzak görüşlü profesyoneller ile çalışmak büyük önem taşımaktadır. REHBER Consulting olarak müşterilerimizin mali yapılarını güçlendirmeye odaklanıyor, hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak etkin kurumsal finans çözümleri geliştirerek, karar alma süreçlerinde yol gösterici ve destekleyici hizmetler sunuyoruz. Bu hizmetlerimiz:

 • Şirket birleşme, satış ve satın almaları
 • Şirket değerleme hizmetleri
 • Finansal fizibilite çalışmaları
 • Proje finansmanı
 • Finansman ihtiyacının tespiti / iş planı çalışmalarının hazırlanması
 • Özel amaçlı şirket incelemeleri
 • Borç yapılandırmaları
 • Sermaye piyasaları
 • Sektör içi rekabet analizleri
 • Finansal yeniden yapılandırma çalışmaları
 • Halka arzlar
 • Bütçeleme, sapma analizleri, nakit yönetimi danışmanlığı
 • Müzakere desteği ve pazarlık süreçleri
 • Alım öncesi şirket ön incelemesi (Due diligence) ve raporlaması
 • Finansal risk yönetimi danışmanlığı
 • Yatırımların sermaye yapısı ve vergi sonuçları için rehberlik hizmetleri
 • Sermaye artırımı
 • Sektör çalışmaları
 • Şirket mali performansının değerlendirilmesi, iç durum tespit çalışmaları
 • Maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamaları, sistem kurulumu, sistem yeniden yapılandırmaları
 • BASEL II uyum çalışmaları ve risk derecelendirme danışmanlığı