Bağımsız Denetim ve Ufrs (Ifrs) Raporlaması

Bağımsız Dış Denetim, denetim kuruluşları tarafından kamuya ve işletme ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara sunulmak üzere düzenlenen mali tabloların doğru, gerçeğe uygun, muhasebe dönemleri arasında tutarlı ve muhasebe ilkelerine uygun düzenlendiğine ilişkin görüş verebilmek amacıyla yapılan incelemedir. Bağımsız denetim şüphesiz ki işletme performansının sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesine olanak tanıyan en önemli araçlardan birisidir. Avrupa Birliği kapsamındaki konsolide mali tablo hazırlayan tüm işletmeler için zorunlu olması yanında, ulusal ve uluslararası güvenilirliği hedefleyen bütün şirketler için hayati önem taşımaktadır. Biz bağımsız denetimi şirketlerin yönetimleri ile yatırımcılar arasında bir köprü olarak görmekteyiz.

Gittikçe küreselleşen ekonomide, yatırımcıların ve kreditörlerin üzerinde önemle durduğu mali işlemlerde şeffaflık ve mali tabloların uluslararası düzeyde uyumlaştırılması faaliyetleri gittikçe önem kazanmaktadır. Bu şeffaflığı sağlayabilmek ve mali tablolarını uluslararası muhasebe uygulamalarına uyumlaştırabilmek amacıyla Avrupa Birliği üye ülke şirketleri ile Türkiye’de Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi tüm şirketler raporlarını Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlamakla yükümlüdürler. Yerel muhasebe standartlarından UFRS’ ye geçiş oldukça karmaşık, uzmanlık gerektiren bir süreç olup, çoğu zaman şirketler için ciddi bir yük teşkil etmektedir. REHBER Consulting olarak bu geçiş için etkili ve kapsamlı çözümler sunuyoruz. Ekibimizin hem yerel Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları hem de UFRS konusunda geniş bir bilgi birikimine sahip olması, müşterilerimizin yüklerini hafifletmekte, değişimin getirdiği zorlukların aşılmasına yardımcı olmaktadır. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz burada yazılanlarla sınırlı olmamakla birlikte ana başlıklar olarak aşağıdadır:

 

 • UFRS, Amerikan ve İngiliz Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları raporlamaları (IFRS, US GAAP ve UK GAAP)
 • Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına tabi şirketler için zorunlu bağımsız denetim ve raporlama
 • BDDK ve EPDK mevzuatına tabi şirketler için zorunlu bağımsız denetim ve raporlama
 • İsteğe bağlı özel amaçlı bağımsız denetim raporları
 • Yerel Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartları’ndan UFRS’ ye geçiş
 • Muhasebe iç kontrol sistem ve süreçlerinin denetimi
 • Muhasebe bilgi teknolojileri (IT) sistemlerinin bağımsız denetim çerçevesinde değerlendirilmesi ve raporlanması
 • Yüksek enflasyon dönemlerinde enflasyon muhasebesi denetim ve raporlaması
 • Birleşmiş Milletler fonlarınca finanse edilen projelerin denetimi
 • Avrupa Birliği fonlarınca finanse edilen projelerin denetimi
 • Dünya Bankasınca finanse edilen projelerin denetimi
 • Due Diligence’ denetimleri
 • Borsa istanbul Kıymetli Taşlar Piyasası Sorumlu Tedarik Zinciri güvence denetim hizmeti